Advisor / Mentors

S.N. Name  
1. Dr. Dhruba Raj Gautam Advisor
2. Mr. Madhu Sudan Gautam  Advisor
3. Mr. Gyan Bahadur Adhikari Advisor
4. Dr. Mona Shrestha Advisor
5. Mr. Utsav Panthi Advisor